© 2015 by The Roverský odbor Junáka. Produced by www.sidions.cz.

Obrok

Zde lze najít vždy aktuální podklady pro pořádání akce Obrok.

Zadání a přihlašovací formulář a další podklady
 •                                                      (schválené VRJ)

 • závěrečná zpráva z předchozího (i ostatních) Obroku k dispozici na vyžádání u RO bill@skaut.cz

 • veřejné údaje o Obroku na wikipedia
   

Zadání akce Obrok 2021

 

Vize akce

 

Obrok:

● je celostátní skautská akce pro rovery a rangers.

● je atraktivní.

● dává prostor k setkávání roverů a rangers.

● přináší inspiraci k roverské činnosti.

● motivuje účastníky k další činnosti v hnutí.

● podporuje používání roverského programu účastníky.

● rozvíjí informovanost účastníků o roveringu.

● je tvořen i účastníky (na průběhu, celkovém vyznění a dopadu akce se aktivně podílí její účastníci).

● není nabídkou jen „laciných“ a pomíjivých zážitků.

 

HLAVNÍ CÍLE

 • Podpořit vznik nových a činnost stávajících roverských kmenů a skupin.

  • Podpora setkávání regionálně blízkých roverů a společenství.

  • Společné zážitky přijíždějících skupin i jednotlivců, které ke vzniku společenství mohou vést.

  • Motivace a inspirace již existujících roverských společenství v další činnosti.

 • Podpořit vnímání roverů a rangers jako výchovné kategorie Junáka - českého skauta.

  • Nutnost s rovery a rangers pracovat jako s výchovnou věkově ohraničenou kategorií Junáka - českého skauta.

  • Tento cíl by měl mít přesah do celé organizace.

 • Roveři a rangers si na Obroku zažijí roverský program postavený na základech skautské výchovné metody.

  • Skautská výchovná metoda závazně charakterizuje výchovné kategorie Junáka - českého skauta. Měla by být tedy chápána jako opěrný bod ve vytváření programu pro rovery a rangers. Tímto cílem bychom rádi podpořili povědomí o skautské výchovné metodě a jejím využití v roverském věku.

 • Obrok posílí sounáležitost účastníků se skautským hnutím.

DALŠÍ CÍLE

 • Všechny druhy Služby jsou v programu rovnoměrně zastoupeny. Služba prostupuje celou akcí. Účastníci jsou v rámci akce seznámeni se smyslem jednotlivých služeb.

 • Program akce má konkrétní přesahy pro pomoc a rozvoj místa, kde se koná. Pracuje s výchovným významem pomoci i přesahem mimo hnutí.

 • Obrok inspiruje účastníky konkrétní roverskou činností. Účastník si z akce odnese výstup inspiračních aktivit a nápadů.

 • Obrok pracuje se zpětnou vazbou, a to nejen na jednotlivé programy, ale i na roverský program.

 

CÍLOVÁ SKUPINA A PROGRAM

Věková kategorie roverů a rangers je široká (cca 15–24 let). Je tedy rozdělena na mladší (15–18) a starší (18–24) rovery a rangers. Obě věkové kategorie mají svá specifika a rozdílné požadavky na program, který její zástupce inspiruje, motivuje, rozvíjí. Obrok by měl reflektovat tyto potřeby a zaměřit konkrétní programy na jednotlivé věkové kategorie, nevyloučit tím ale společné prvky. To nabízí možnost dílčí či kompletní změny programového konceptu oproti minulým ročníkům. Nebude-li možné nastavit specifický program pro obě cílové věkové skupiny, je upřednostňováno vytvořit cílený program pro mladší roverský věk. Počet účastníků z této věkové kategorie by v tomto případě měl být dominantní a starší roveři a rangers by měli být směřováni do organizačních pozic (např. servistým).

 

Organizace

termín: jaro 2021

délka: 3–6 dnů

počet účastníků: 1200 - 1500

místo konání: ČR

 

Při výběru termínu akce je nutné přihlédnout ke známým datům konání dalších akcí (Navigamus, Intercamp, Společně proti leukémii!, Skautský dobrý skutek, …).

 

Roverský odbor bude supervizorem programové části akce. V projektu by měly být naznačeny předpokládané kompetence a zapojení supervizorů v době příprav a realizace projektu.

 

Pořadatelskému týmu nabízíme také podporu - roverský odbor nabízí podporu metodickou a konzultace programových cílů, Kancelář ústředí pak podporu v podobě zpracovaných doporučení a zkušeností pořadatelů velkých akcí, konzultace v dílčích agendách a pomoc s nalezením supervizorů pro jednotlivé agendy.

 

V rámci zachování kontinuity akce, má nový tým převzít práva na komunikační kanály Obroku (Facebook, YouTube), které jsou na vysoké úrovni. Dále by měl tým převzít registrační systém, který je též na vysoké úrovni. Tyto nástroje usnadní dalšímu týmu mnoho práce. Po odevzdání závěrečné zprávy předá práva do rukou RO.

 

Pokud v rámci Obroku 2021 vzniknou účastnické projekty, doporučujeme jejich realizaci neodkládat a aktivně podpořit účastníky v jejich realizaci.

 

Hledáme tým, který se nebojí větších výzev. Obrok 2021 je ve vašich rukou!

Výběrové řízení na pořadatele Obroku 2021

1. První kolo výběrového řízení (jádro týmu a základní obrysy akce)

pomocí vyplněného formuláře zaslaného na adresu ro@skaut.cz do 2. 02. 2020.

Roverský odbor potvrdí přihlášeným postup do druhého kola nejdéle do 16. 02. 2020.

(může již dojít k zamítnutí některých přihlášek, které nebudou zásadně vyhovovat)

Roverský odbor by se rád v mezidobí “podání přihlášky - odevzdání jednoduchého projektu” rád osobně potkal se všemi kandidujícími týmy k ujasnění Vize a Cílů akce.

 

Formulář ke stažení zde: www.skaut.cz/ro

 

2. Druhé kolo výběrového řízení podáním jednoduchého projektu

Příjem projektů na ro@skaut.cz do 1. 03. 2020.

RO (po rozhodnutí ve VRJ) předává informaci o výsledku vítěznému týmu do 15. 03. 2020

Vítězný tým/y může zahájit realizaci, přípravy interně v Junáku - českém skautu.

 

Obsah jednoduchého projektu - maximálně 5 stran A4:

-> navrhovaný termín realizace akce

-> místo, kde se má akce odehrávat

-> pořádající jednotka

(předběžně předjednaná, a to i v případě zájmu o pořádání pod ústředím***)

-> aktuální známé sestavení užšího týmu

-> předpokládaný počet účastníků a výše rozpočtu

-> programový koncept akce

 

a) použijeme klasický koncept

INSPIRO, VAPRO, SLUŽBA, VELKÁ HRA, DOPLŇKOVÉ

není třeba předkládat detailnější rozpracování sekce programu, postačí vize naplnění cílů akce

 

b) pozměníme klasický koncept

INSPIRO, VAPRO, SLUŽBA, VELKÁ HRA, DOPLŇKOVÉ

základní rozpracování změny v konceptu, které prvky zůstávají klasicky, vize naplnění cílů akce

 

c) měníme celý koncept programu akce

je třeba hlubší rozpracování zamýšleného konceptu, a jak je navázán na splnění cílů akce

 

3. Třetí kolo výběrového řízení rozpracováním jednoduchého projektu.

Příjem doplnění na ro@skaut.cz do 19. 04. 2020.

Případná diskuse s RO a VRJ nad body doplnění.

Vítěznému týmu je dán mandát pro externí jednání jménem celostátní akce Junáka po schválení projektu VRJ, nejlépe do 1. 05. 2020.

Obsah doplnění projektu - maximálně 10 stran A4:

-> původní jednoduchý projekt

-> rozpočet akce

-> představa o technickém zajištění akce

-> krizový management

-> časový harmonogram příprav

-> nastavení komunikace a spolupráce s VRJ a RO a kompetencí supervizorů

 

4. Zpracování závěrečné zprávy a výstupy z akce.

Zpracování zprávy je řízeno pokynem k celostátním akcím. ZZ se odevzdává měsíc po skončení akce do konce září 2021. ZZ se odevzdává Roverskému odboru emailem na adresu ro@skaut.cz . Pokud během akce vniknou zajímavé materiály, které by mohlo hnutí dále využít, prosíme o jejich předání Roverskému odboru.

Kontaktní osoba RO pro akci Obrok:

Bill – Jan Bláha, bill@skaut.cz

 

*** Kontaktní osoba pro předjednání pořádající jednotky:

starosta, zpravodajka pro ústředí (ekonomika), nebo zpravodajka pro program skaut@junak.cz

 

Přípravný tým projektu si může na Roverském odboru vyžádat podklady z předchozích ročníků (projekty, závěrečné zprávy), dále pak jsou k dispozici ve spisovně či v Roverském odboru další potřebné dokumenty (Strategie potenciálně kritických akcí, Pokyn k celostátním akcím). Doporučujeme týmu, aby si přečetl minimálně poslední závěrečnou zprávu. Roverský odbor je otevřen konzultacím a vyjasněním jednotlivých bodů zadání.

 

Termíny se mohou měnit na základě počtu přihlášených týmů.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now